Наиболее важные изменения законодательства для бизнеса в июле-2015

Нa тaку суму плaтникoм пoдaтку збільшується рoзмір суми пoдaткoвoгo крeдиту зa звітний (пoдaткoвий) пeріoд зa III квaртaл 2015 рoку.12. 3. Oснoвныe зaкoнoдaтeльныe нoвинки пoслeднeгo мeсяцa узнaвaл у экспeртoв Prostobiz.ua

Дмитрий Гутгaрц, упрaвляющий пaртнeр Aдвoкaтскoгo бюрo «AБГ» 

І. Нa зaпит плaтникa пoдaтку йoму шляxoм нaдсилaння eлeктрoннoгo пoвідoмлeннянaдaється інфoрмaція прo руx кoштів нa йoгo рaxункax в систeмі eлeктрoннoгo aдмініструвaння пoдaтку.8. Підвищeний пoріг визнaння oпeрaції кoнтрoльoвaнoю

Рaнішe: oпeрaція визнaвaлaсь кoнтрoльoвaнoю, якщo:

зaгaльний oбсяг дoxoду плaтникa пoдaтків пeрeвищувaв 20 млн грн. Змінeнo пoрядoк рoзрaxунку суми, нa яку плaтник пoдaтку мaє прaвo зaрeєструвaти пoд. плaтники єдинoгo пoдaтку 2 групи,крім тиx, які здійснюють прoдaж тoвaрів нa ринкax тa чeрeз зaсoби пeрeсувнoї мeрeжі, повинні були почати застосовувати реєстратори розрахункових операцій. накладної виключено: місцезнаходження ЮО і вид цивільно-правового договору.9. період.11. Скасовано застереження щодо звичайних цін:

1) Скасована норма про те, що база оподаткування контрольованих операцій повинна бути не нижчою звичайних цінБаза оподаткування контрольованих операцій, як і будь-яких інших операцій, визначається за загальним правилом: виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.2) Виключене положення про те, що податковий кредит повинен не перевищувати рівень звичайних цінПодатковий кредит визначається, виходячи із договірної вартості товарів/послуг. Тому не може бути двозначного тлумачення чи непорозумінь з цього приводу. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1млн гривень застосування РРО є обов’язковим.В такому випадку застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податкуНагадаємо, що з 1 липня 2015 р. Количество предприятий, освобожденных от обязанности устанавливать регистраторы расчетных операций, намного уменьшилось. Продовжений строк для виправлення недоліків платником податків в документації з трансфертного ціноутворення

Якщо подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не містить всієї необхідної інформації щодо обґрунтування трансфертного ціноутворення, то органи ДФС надсилають платнику запит.Як наслідок, платник зобов’язаний додатково подати інформацію:

Раніше: протягом 10 днів з моменту отримання запиту;

Після набрання чинності Законом: протягом 30 днів з моменту отримання запиту. Закон набрав чинності 23 липня 2015 р. З переліку обов’язкових реквізитів под. Важным для ведения бизнеса будет и Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно применения регистраторов расчетных операций», принятый Верховной Радой Украины 01.07.2015г. за рік;

Після набрання чинності Законом: операція – контрольована, якщо:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності перевищує 50 млнгрн за рік та

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 5 млн грн. платники єдиного податку 3 групи, та з 1 січня 2016 р. В июле текущего года Верховная Рада Украины попыталась усовершенствовать администрирование НДС, внеся изменения в Налоговый кодекс Украины (Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налога на добавленную стоимость» от 16.07.2015 №643-VIII вступил в силу 29.07.2015г.)

К особенностям этого Закона следует отнести:

сокращениеперечня реквизитов налоговой накладной, утративших актуальность в связи с внедрением системы электронного администрирования НДС,

предоставление возможности составления сводных налоговых накладных один раз в месяц (в последний день месяца) в случае непрерывных или ритмичных поставок товаров (услуг) (как плательщикам, так и неплательщикам НДС). Розрахунок коригування, складений постачальником до под. декларації за звітний под. Однако, при превышении указанного лимита, с первого числа первого месяца квартала, следующего за датой превышения, РРО применять обязательно. за рік та

обсяг таких господарських операцій з 1 контрагентом перевищував 1 млн грн. Закон поширюється на всі господарські операції, здійснені у 2015 р., а не лише – на ті операції, які були здійснені після набрання чинності законом. накладні. накладної.У випадку порушення терміну реєстрації под. Кроме того, согласно изменений, внесенных в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в случае выявления неисправностей РРО, о таких неисправностях в течение одного рабочего дня с момента обнаружения неисправностей уведомляет центр сервисного обслуживания РРО, а в течение 2 рабочих дней – налоговую инспекцию по месту регистрации.Закон допускает расхождение у юридических лиц суммы наличных средств на месте проведения расчетов и суммы средств, указанных в дневном отчете, либо общей суммы расчетных квитанций, выданных с начала рабочего дня, если юридическое лицо ведет расчетную книжку, в пределах 10 процентов минимальной заработной платы (на сегодняшний день – 121,80 гривен), то есть штрафовать за такое расхождение налоговая инспекция юридических лиц не будет.Кроме того, указанный Закон освобождает от ответственности субъекта предпринимательской деятельности, если он не сохранил контрольную ленту на протяжении 3 лет. Така сума станом на 1 липня 2015 р. 4. ІІІ. возможность предоставления налогоплательщику по его запросу информации о движении средств на его счетах в системе электронного администрирования НДС. Информация будет представляться в виде электронных  сообщений. Спеціальний порядок складання под. 15 липня ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)»№ 1861 від 27.01.2015 р. (далі – Закон).Закон передбачає декілька ключових змін щодо трансфертного ціноутворення:

1. накладної, повинен бути зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) постачальником або отримувачем товарів/послуг залежно від того, на чию користь змінюється сума компенсації.Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу, які:

складені до 1 лютого 2015 року,

складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України,

підлягають реєстрації у ЄРПН таким платником податку.                                                          3. Набрав чинності 29 липня. Змінено показники, які враховуються під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій. II. Скасовано обов’язкове застосування РРО платниками єдиного податку

Платники єдиного податку 2 і 3 груп не зобов’язані використовувати РРО (реєстратори розрахункових операцій), якщо обсяг їхнього доходу протягом календарного рокуменший, ніж 1 млнгривень.Відповідні зміни були внесені Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій» № 569-VIII від 01.07.2015 р. Не застосовують РРО:

Платники єдиного податку 1 групи;

Платники єдиного податку 2 і 3 групи за умови, що обсяг їхнього доходу протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).5) до 20 серпня 2015 року для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період, що дорівнює кварталу, без проведення перевірок, на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування, за II квартал 2015 року. декларації за звітний под. період заяву із скаргою на продавця/покупця впродовж 365 календарних днів замість 60 днів, що настають за граничним терміном подання под. Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань, а отримувач збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації розрахунку коригування до податкової накладноїв ЄРПН.4. Оскільки платники подають окремий звіт про контрольовані операції, то скасування подачі додатку до декларації з податку на прибуток було доцільним. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструватизведену под. Скасований контроль при нарахуванні і сплаті ПДВ

Контроль за трансфертним ціноутворенням здійснюється лише щодо нарахування і сплати податку на прибуток підприємств.Відповідно, з нового законопроекту чітко видно, що ПДВ операції не є об’єктом контролю за трансфертним ціноутворенням. Штрафні санкції та пеня за порушення строків для самостійної сплати податкових зобов’язань з ПДВ, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету або на спеціальні рахунки платників — сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим.Штрафні санкції, нараховані під час перехідного періоду системи електронного адміністрування ПДВ, підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника ПДВ протягом 14 робочих днів. Читайте также

Prostobiz.ua ›

Госрегулирование ›

Юридические моменты, о которых забывают владельцы интернет-магазинов

Prostobiz.ua ›

Госрегулирование ›

Шесть практических аспектов администрирования НДС: новые правила в деталях

Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, підлягає зменшенню на суму такого завищення на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення.Від’ємне значення сум ПДВ включає:

від’ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;

непогашене від’ємне значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. 2. Примечательно, что данным Законом внесены изменения в Закон Украины «Об исполнительном производстве», в результате чего действие последнего не будет распространяться на счета в системе электронного администрирования НДС, в частности: нельзя накладывать арест на средства, находящиеся на таких счетах, а также взыскивать эти средства в рамках исполнительного производства. Таким чином, скасували дискримінаційні положення ПК щодо контрольованих операцій в порівнянні із іншими господарськими операціями. Отож, збільшено порогові значення, за якими операції відносять до контрольованих. Администрирование НДС существенно изменилось. Иллюстрация http://xn—-7sbc4airdi7c.xn--p1ai/

Компании получат право на автоматическое бюджетное возмещение НДС, если банки из перечня выбранных Кабмином дадут финансовую гарантию. Для податковихнакладних, дата складенняякихприпадаєнаперіод з 1 липня по 30 вересня 2015 року включно, встановлені такі строки реєстрації:

податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у вище зазначений період, підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у вище зазначений період, підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені. накладної платник податку тепер теж має замість 180 – 365 календарних днів з дати складення под. Романа Марчук, юрист ЮФ «Величко Філь »

I. Спрощено правила трансфертного ціноутворення

Верховна Рада змінила деякі правила трансфертного ціноутворення. Починаючи з 4 серпняреєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 липня 2015 року, здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за спеціальною формулою.14. Еще одной новеллой НКУ является то, что штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных не будут применяться к налогоплательщикам до 1 октября 2015 года.Кроме того, хотелось бы обратить внимание: в данном Законе предусмотрена отмена необходимости проведения перерасчета доли использования необоротных активов, приобретенных после 01.07.2015, в налогооблагаемых операциях по итогам одного, двух и трех календарных лет их использования. Таких банков всего 3: Государственный сберегательный банк Украины», Государственный экспортно-импортный банк Украины и Укргазбанк. накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.6. ІІ. кредиту за відповідний звітний податковий період.5. Скасовано відповідальність за порушення термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, складених до 1 жовтня 2015 року13. за рік. Покупець/продавець має право додати до под.

Комментарии запрещены.