Каковы основные законодательные изменения мая-2015, регулирующие деятельность бизнеса?

Прoтe звільнeння від oпoдaткувaння стoсується лишe дoxoдів з дeржaвниx цінниx пaпeрів. Зaкoнoм нe встaнoвлeнo oбмeжeнь дo кoлa нeрeзидeнтів, дoxoди якиx звільняються від oпoдaткувaння. Зaкoнoпрoeктoм прeдлaгaeтся прeдoстaвить Министeрству финaнсoв прaвo принимaть oбoбщaющиe нaлoгoвыe кoнсультaции, тoгдa кaк Гoсудaрствeннaя фискaльнaя службa будeт пo-прeжнeму прeдoстaвлять кoнсультaции индивидуaльнoгo xaрaктeрa пo зaпрoсу нaлoгoплaтeльщикa. Тaкжe прeдлaгaeтся зaпрeтить кoнтрoлирующим oргaнaм испoльзoвaть aкт прoвeрки в кaчeствe oснoвaния для вывoдoв o его взаимоотношениях с контрагентами. На данный момент широко распространена практика, при которой акты проверки используются при проверке контрагентов, при этом поскольку уведомление-решение по результатам проверки не принималось, налогоплательщик не имеет возможности его оспорить.Кроме того, законопроектом уточнен перечень сведений, который должен содержать приказ на проверку налогоплательщика и применение такого вида санкций как административный арест активов, который должен применяться в случае недопуска контролирующих органов к документальной проверке.Также предлагается до конца 2016 года освободить налогоплательщиков от уплаты штрафных санкций в случае оплаты суммы обязательства, начисленного по результатам проверки, в течение 10 календарных дней после получения налогоплательщиком уведомления-решения. юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками) не повиннірозкривати інформацію про кінцевих бенефіціарів. Статьей 166-11 Кодекса законов об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 5100 до 8500 гривен. Для безкоштовного прийняття в експлуатацію об’єкта, особа повинна подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю такі документи:

заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта;

два примірники заповненої декларації;

звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з інформацією щодо можливості його надійної та безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв. Таким чином,зміни мають на меті залучення коштів у місцевий та державний бюджети шляхом видачі позик, кредитів та гарантій.3. Визначено порядок оподаткування доходів нерезидентів із джерелом походження з УкраїниСума доходів нерезидентів, з якої сплачується податок на прибуток, визначається виходячи з офіційного курсу Національного банку України на дату виплати таких доходів.Відповідне роз’яснення  Державна фіскальна служба надала 25 травня 2015 р.Як відомо, якщо резидент або постійне представництво нерезидента виплачують доходи з джерелом походження з України нерезиденту, то повинні водночас утримувати і сплачувати з цього доходу податок на прибуток за ставкою в розмірі 15 %.У зв’язку з нестабільним курсом валют виникало питання про порядок обчислення податків з доходів, виплачених нерезиденту. Державна фіскальна служба чітко роз’яснила порядок розрахунку доходів нерезидентів при визначенні суми податків, яка підлягає сплаті з таких доходів.Це роз’яснення може запобігти зловживанням з боку податкових органів, які при обчисленні суми податку могли збільшити розмір податкових зобов’язань за рахунок завищення валютного курсу.4. Громадяни отримали можливість безкоштовно оформити право власності на нерухоме майноНерухомість, збудована без дозволу до 12 березня 2011 року, може бути безкоштовно введена в експлуатацію без сплати будь-яких штрафних санкцій.Таке право особи отримали завдяки Закону «Про внесення  зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт» від 13.01.2015 р. № 79.Відповідно безкоштовно ввести в експлуатацію можна:

збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди;

збудовані до 12 березня 2011 року: громадські будинки I і II категорій складності, будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності. Екатерина Гутгарц, главный редактор сайта Prostopravo.com.uaПожалуй, самым ожидаемым законодательным изменением прошедшего месяца стало принятие и вступление в силу Закона №475-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица".На момент принятия закона перед кабинетами государственных регистраторов выстраивались огромные очереди предпринимателей с пачками документов. Законом же был продлен «крайний» срок подачи отчетности о конечных бенефициарах на 4 месяца, с 25 мая до 25 сентября 2015 года, а также сужен круг субъектов предпринимательства, которые освобождаются от подачи этих сведений.Так, отчет могут не подавать юридические лица, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их учредителями (участниками). Иллюстрация http://finmaidan.com/

Большинство законодательных новинок последнего месяца касаются налогообложения либо собственников предприятий. і відповідно з цього моменту набув чинності.5. Звільнено від оподаткування ввізним митом деревообробне обладнанняДеревообробне обладнання звільнили від оподаткування ввізним митом.Відповідний проект Закону «Про внесення  змін до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (щодо особливостей оподаткування ввізним митом деревообробного обладнаннядля відродження промислового виробництва)» був прийнятий Верховною Радою 19 травня 2015 р.Проте деревообробне обладнання звільняється від оподаткування тимчасово – до 1 січня 2017 року.Нововведення сприятимуть імпорту деревообробного обладнання, проте можуть негативно позначитись на діяльності національних виробників деревообробного обладнання, оскільки призведуть до збільшення конкуренції в цій сфері. доходи нерезидентів, отримані за борговими зобов’язаннями, не підлягають оподаткуванню податком на прибуток.Відповідні зміни внесені Законом «Про внесення змін  до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов’язаннями» від 22.05.2015 № 482-VIII.Згідно з нововведеннями не оподатковуються податком на прибуток доходи, отримані нерезидентами:

у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів,

проценти, сплачені нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями. метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 кв. В таком случае учредители (участники) — физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица. № 92-VIII та Наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію  і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» від 24.04.2015 р. Детали узнавал у экспертов Prostobiz.ua

Романа Марчук, юрист ЮФ «Величко Філь »1.  Продовжено строки розкриття кінцевих бенефіціарівСтроки розкриття кінцевих бенефіціарів продовжили на 4 місяці.Відповідні зміни були внесені Законом «Про внесення змін  до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21.05.2015 р. Орган державного архітектурно-будівельного контролю впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок безкоштовно приймає в експлуатацію об’єкт, збудований без дозволу.Скористатись будівельною амністією можна до 31 грудня 2015 року З одного боку, ця можливість дозволяє повністю безкоштовно узаконити незаконно збудовану нерухомість, а з іншого боку, таке узаконення в подальшому може створити правові підстави для сплати податку на нерухоме майно.За даними Мінрегіону,  Наказ № 79 був опублікований 26.05.2015 р. В случае отсутствия информации об отказе, счет считается принятым на учет по принципу молчаливого согласия.12 мая был принят в первом чтении законопроект №2004 «О внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков)».

Комментарии запрещены.